tác giả Bất Thị Nguyệt Diệu

Thần Thoại: Ta Long Tộc Có Thể Vô Hạn Tiến Hóa
chương 732: mười tỉ tân thế giới (đại kết cục )