tác giả Bất Thị Lão Cẩu

Đại Tùy Thuyết Thư Người
chương 0: cấp các vị, ôm quyền chắp tay chịu tội.
Ta là đạo diễn, ta không thể so lạn
chương 1052 1047 chướng mục
Ta Là Đạo Diễn, Ta Không Thể So Với Rác Rưởi
chương 500: mọi việc không nên