tác giả Bất Thị Dương Tử Áp

Tận Thế: Toàn Thế Giới Chỉ Có Ta Nắm Giữ Tư Nguyên
chương 332: phế thổ lên tân thế giới!