tác giả Bất Tại Thiên Nhai

Theo Gấp Mười Trương Tam Phong Thiên Phú Bắt Đầu
chương 315: băng hỏa chi hoa