tác giả Bất Quá Nhất Hứa Phong Sương

Người Tại Uchiha, Bắt Đầu Bắt Tộc Trưởng
chương 14: hợp tác vui vẻ, ta tôn kính thần minh đại nhân