tác giả Bất Như Phóng Ngưu Khứ

Đại Hoang Phù Thê Nhân
chương 172: ninh uyển lê nữ đế con đường, kéo ra chấp chưởng nước tề mở màn
Ta Nho Thánh Phụ Thân
chương 93: thư viện đệ tử chấn động