tác giả Bất Nhị Thần

Cao Võ: Đoạt Ta Chỉ Tiêu Nhập Học, Còn Muốn Ta Rộng Lượng?
chương 366: thực lực lại đột phá tiếp, mới thăm dò hành trình!"đại kết cục "
Để Ngươi Làm Lao Công, Ngươi Lại Đóng Vai Lão Tăng Quét Rác?
chương 107: đóng vai iron man thu được nm chiến giáp. . . hướng đi tinh không! « đại kết cục »
Ta Một Cái Diễn Viên, Biết Chút Công Phu Rất Hợp Lý A?
chương 576: sau này biến hóa, càng nhiều truyền thừa, đại hạ liên bang cùng tinh tế đại khai phát! « đại kết cục »