tác giả Bất Nháo Bất Sảo

Pokemon Chi Phàm Đồ
chương 424: là kết thúc, cũng là bắt đầu! 【 hạ 】