tác giả Bất Khuất Thanh Đồng

Tam Quốc: Tào Doanh Mưu Chủ, 9 Giờ Tới 5 Giờ Về
chương 335: ta từ hôm nay, làm mưu đồ ích châu!