tác giả Bát Hoang Chân Nhân

Đấu La Chi Bắt Đầu Thức Tỉnh Võ Hồn Áo Giáp
chương 526: la sát thiên sứ, thay thế tín ngưỡng