tác giả Bất Hảo

Võng Du: Bắt Đầu Cướp Đoạt Thần Cấp Thiên Phú!
chương 388. chấn kinh. . . hướng toàn thành sưu tập quái thai chiến sĩ! ( ba canh cầu từ đặt trước! )