tác giả Bát Dị

Thần Hồn Chí Tôn
chương 4861: cân bằng tức vĩnh hằng (đại kết cục)
Bất Diệt Bá Thể Quyết
chương 4378: thái cổ hồng mông thụ (đại kết cục)