tác giả Bất Chu Sơn Đào

Vai chính cùng tác giả HE [ vô hạn lưu ]
phần 231
Ở tái bác trò chơi phong thần [ vô hạn ]
25. xem lạc âm ( xong )