tác giả Bất Cật Tiểu Trư Trư

Mắt Mù Kiếm Thần: Luyện Kiếm Trăm Năm, Rời Núi Tức Vô Địch
chương 80: ở chỗ này, kích thích