tác giả Bất Cật Thanh Tiêu

Lắc Lư Ngồi Cùng Bàn Tiểu Đáng Yêu Tu Tiên, Kinh Động Quốc Gia
chương 64 : a cấp tưởng thưởng, lăng vân dực