tác giả Bát An Kháng Biện

Một Sọt Người 囧
Chương 100: Về cuối cùng