tác giả Bạo Tẩu La Lỵ

Ngã Tòng Kính Tử Lý Xoát Cấp (Ta luyện lv từ trong gương)
chương 1250 : chương 1250: cửu thánh môn!
Ta Theo Trong Gương Xoát Cấp
chương 1250: cửu thánh môn!