tác giả Bạo Tẩu Đích Mã Nghĩ

Toàn Cầu Mạt Nhật, Ta Tiến Hóa Thành Hành Tinh Cấp Cự Thú