tác giả Bạo Táo Đích Bình Đầu Ca

Tru Tiên: Thanh Vân Môn Hạ Ngọc Kiếm Tiên
chương 96: vọng nguyệt đài bên trên