tác giả Bạo Táo Bát Linh Hậu

Người Đầu Bếp Này Tại Thế Giới Shokugeki Siêu Hung
chương 235: thắng ngươi, dễ như trở bàn tay