tác giả Bào Bào Mã Lạp Tùng

Ta Nhân Vật Phản Diện Sư Tôn Sủng Đồ
chương 270:, cám ơn ngươi ( đại kết cục).