tác giả Bành Trướng Thổ Đậu

Cao Võ, Bắt Đầu Một Trương Huyết Sắc Cung, Giết Địch Thành Thần
chương 462: lão sư, ta trở về