tác giả Bảng Thượng Hữu Danh 888

Toàn Dân Vô Tận Chi Hải: Bắt Đầu Vớt Được Thượng Cổ Đại Hung
chương 571: vô địch! vĩnh viễn dễ như trở bàn tay! « đại kết cục ».
Mỗi Người Một Bãi Rác, Bắt Đầu Nhặt Được Giả Chết Mỹ Đỗ Toa
chương 573: luyện hóa ma hồn, tiên nữ thức tỉnh.