tác giả Băng Long Quả

Thấu Thị Tà Y
chương 1584 : đề bạt ngươi làm tuỳ tùng