tác giả Băng Hỏa Lan San

Cẩu đạo từ danh hiệu bắt đầu
chương 390 chuẩn bị phi thăng
Cẩu Đạo Từ Xưng Hào Bắt Đầu
chương 394: xuất quan