tác giả Bản vị

Danh Tướng Bạch Đầu
chương 8: hứa hẹn