tác giả Bàn Thánh 001

Kim Bảng Hiện Thế, Trẫm Hoàng Hậu Dĩ Nhiên Là Võ Tắc Thiên
chương 1008_2: hắc thủ sau màn, riêng phần mình cảnh ngộ « cầu hoa tươi ».