tác giả Bán Nguyệt Thần Quang

Đường Từ Từ, Người Lâu Dài
chương 9: end
Chuyện Hoang Đường
chương 19: vưu diệc thanh xoắn xít
Thay Hương Đổi Vị, Ấy Là Cuộc Đời
chương 12: phiên ngoại 1
Truy Tìm
chương 28: phiên ngoại 1: thành phố đau thương