tác giả Bần Đạo Ái Năng Đầu

Truyền Hình Chư Thiên Tiêu Dao Hành
chương 635: chư thiên vạn giới, mặc ta ngao du (quyển sách xong)
Phu nhân của ta là thần bộ
chương 595 chỉ tại đây trong núi, vân thâm không biết chỗ
Ta Tại Tống Võ Làm Thần Bộ
chương 357: cẩu đi ngang qua bên cạnh ta , đều phải giúp bận rộn uông uông hai tiếng