tác giả Bần Cùng Già Phê Sư

Ta Vừa Ra Đời, Cũng Đã Vô Địch
chương 57: mặc kệ đến cái nào, làm công người là thật khổ cực a. . . . .