tác giả Bán Bộ Thương Tan

Kiêu Ngạo Thiên Hạ
quyển 1 chương 73: ngông cuồng tự xưng mạnh mẽ (3)