tác giả Bạch Uy

[ Tổng Hokage ] Tộc trưởng đại nhân, nhà ngươi khuê nữ có độc
196. đoạt lấy