tác giả Bách Trản Đăng

Không Lưu Người Sống, Liền Không Có Người Biết Ta Là Nhân Vật Phản Diện
chương 243: trò chơi như thế nào chơi, từ ta quyết định