tác giả Bạch Thủ

Thốn Tẫn Duyên Hoa
chương 11: tần vương tửu (4)
Nghịch Thiên Thăng Cấp
chương 1314: bát quan thành tám quan mở ra (trung)