tác giả Bạch Ngân Long Mã

Chiến thần đồ lục
chương 464 : bình quân số mệnh tăng lên trên diện rộng