tác giả Bách Luyện Thành Miêu

Phóng Thanh Ca Xướng
chương 17
Tử Vong Cấm Chú
quyển 3 chương 13