tác giả Bạch Đậu Phụ Lang Thang

[Long Lưu] Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân
chương 18: mộng hồi