tác giả Bách Chiến Xuyên Lục Giáp

Thần Cấp Thu Về, Người Tại Địa Quật, Ức Vạn Lần Bạo Kích
chương 547: lôi sơn tinh tông phát hiện địa quật