tác giả Bắc Tuyết Hoang Nguyên Đích A Lỗ Ba Tư

Tao! Trốn chạy trước một ngày, ta hoài thế tử nhãi con
phần 444