tác giả Bắc Phương Đường Đường

Bán manh, sẽ liêu, không dễ chọc
139. chương 139 làm lục văn khiêm ghen
Lại hung ta liền khóc cho ngươi xem
344. chương 344 tống tiểu thiếu gia cùng phó tiên sinh trở mặt