tác giả Bặc Nịnh

Tuyển tú bạo hồng sau, bị cố chấp đại lão minh liêu ám sủng
chương 152 không khai thanh âm, đạn đến nhưng thật ra một cái không rơi