tác giả Bắc Minh Thiên Tử

Võng Du: Bắt Đầu Tu Luyện Quỳ Hoa Bảo Điển
chương 307: cái kế tiếp thế giới!
Toàn Dân Chuyển Chức: Ta Kỹ Năng Tự Động Mãn Cấp!
chương 349: bắt đầu tu luyện.