tác giả Bắc Minh Ngư Điểu

Long Châu Chi Tiến Công Raditz
chương 1: chứng kiến người tights