tác giả Bắc Châu Kiếm Khách

Tàn Sát Thương Sinh Ức Vạn Vạn, Ta Là Ma Vương Trần Đế
chương 309: khôi phục ( chương kết )