tác giả Ba Trăm Cân Mỉm Cười Lấy

Nhân Loại Đại Não Nông Trường
chương 489: đặt chân lữ trình mới
Ta Đầu Tóc Có Thể Sáng Tạo Yêu Quốc
chương 646: sáng thế thần chi huyết (đại kết cục)
Ta Ở Suối Vàng Làm Giáo Chủ
chương 491: tu chân kỷ nguyên
Chăn Nuôi Toàn Nhân Loại
chương 1467: thần ngày kia (đại kết cục)