tác giả Ba La Phi Tát

Trù Thần, Bắt Đầu Bị Tiểu Sư Muội Ăn Trộm Gà
chương 203: song lá gà ăn mày!