tác giả Bá Khí Đích Lão Lang

Hokage Đánh Dấu Bù Tám Năm, Bắt Đầu Tức Đỉnh Phong
chương 215 đại kết cục