tác giả Âu Thiên Phúc

Bách Cầm Sơn Chủ
từ viên yên ôm hận ra đi