tác giả Áp Bất Tiên Tri

Ta Tại Trà Lâu Tửu Quán Kể Chuyện Những Năm Kia
chương 124: đừng để linh cát bồ tát đợi lâu