tác giả Anne

Anh Sẽ Bảo Vệ Em (Creepypasta)
chương 12-9: five nights at freedy's (boss)